Projekt: Polska Cyfrowa Równych Szans

Wzmocnienie umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych jest jednym z celów Europejskiej Agendy Cyfrowej. W Polsce powstał podobny projekt: Polska Cyfrowa Równych Szans.
W ocenie Europejskiej Agendy Cyfrowej – unijnego programu na rzecz jak najlepszego wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych do 2020 roku – cyfrowe włączenie społeczne determinuje czy podołamy szansie na innowacyjny rozwój. Recz w tym, aby zrównoważyć potrzeby infrastrukturalne (sieci szerokopasmowe) z edukacyjnymi (kompetencje cyfrowe). W Agendzie Cyfrowej założono, że miernikiem zrealizowania jej celów będzie zwiększenie do 2015 roku regularnego korzystania z internetu z 60 do 75% ogółem oraz z 41 do 60% w przypadku mniej uprzywilejowanych grup społecznych. Chodzi też o zmniejszenie o 50% liczby osób, które nigdy nie korzystały z internetu. Dziś jest to aż 30%! Polskie szacunki mówią o prawie 13 mln dorosłych, którym warto pomóc odkryć korzyści z wyszukiwania informacji w sieci, załatwiania spraw urzędowych czy tez prowadzenia biznesu z wykorzystaniem teleinformatyki.
Program Polska Cyfrowa Równych Szans powinien być adresowany do grup wykluczonych cyfrowo – osób po 45 roku życia, mieszkańców wsi i małych miast, niepełnosprawnych, kobiet, a także do pracowników sektora publicznego i decydentów. W realizacji programu mogłaby zostać wykorzystana sieć prawie 8500 bibliotek publicznych, zwłaszcza, że większość z nich znajduje się na wsiach i w małych miejscowościach. Takie biblioteki, wyposażone w nowoczesne narzędzia informacyjno – komunikacyjne coraz częściej pełnią funkcję nowoczesnych centrów dostępu do informacji i kultury. Wśród postulowanych działań są również modyfikacja zapisów programów operacyjnych Narodowej Strategii Spójności, stworzenie centralnego, operacyjnego i merytorycznego ośrodka zarządzania publicznymi inwestycjami w projekty teleinformatyczne oraz programami podnoszenia kompetencji cyfrowych Polaków, a także opracowanie i wdrożenie programu zmiany sposobu wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych w procesie kształcenia i prowadzenia polskiej oświaty w XXI wieku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *